baner.jpg (50301 bytes)

 

 

Zasady połowu ryb na rzece Wiśle Ujście potoku Malinka - jaz w Kiczycach. 

Regulamin

Obwód "Mała Wisła 1" - "Cała muchowa Wisła" 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki Wisły od ujścia potoku Malinka do jazu w Kiczycach oraz rzekę Brennice od jazu w Brennej Bukowej do ujścia do Wisły. 

2. Łowisko dzieli się na trzy odcinki:
A. Rzeka Wisła -  od ujścia potoku Malinka do pierwszego mostu drogowego poniżej ujścia Dobki  ( dostępny 1.marzc-31.sierpień).
B. Rzeka Wisła - do pierwszego mostu drogowego poniżej ujścia Dobki do jazu w Kiczycach  (dostępny 1.luty-31.wrzesień).
C. Rzeka Brennica – Od jazu w Brennej Bukowej do miejsca położonego 50 m powyżej ujścia do rzeki Wisły (dostępny 1.marzc-31.sierpień).


 II. Nabywanie uprawnień: 

1. Uprawnienia do dokonania amatorskiego połowu i zatrzymania dozwolonej ilości złowionych ryb nabierają osoby, które posiadają sezonowe  lub dzienne zezwolenie imienne na jeden z w/w odcinków  obwodu oraz posiadają przy sobie "białą kartę wędkarską". 
2. Wysokość opłat  według cennika. 
3. Każde wędkowanie musi być odnotowane w załączonym rejestrze połowów i należy to uczynić przed rozpoczęciem wędkowania. 
5. Okres obowiązywania i ilość dni,  w których posiadacz może łowić w danym sezonie określa druk zezwolenia*.
6. Obowiązuje zakaz łowienia na streamera w okresie od 1 września do 30 września. 

 

III. Zasady połowu i ochrony ryb: 

1.Amatorski połów ryb dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej od świtu do zmierzchu cywilnego liczonego wg kalendarza polskiego. (Świt (zmierzch) cywilny - Słońce znajduje się 6 stopni pod horyzontem. Dla człowieka pojawiają się oznaki końca (początku) nocy. Nie później niż 40 min przed/po wschodem/zachodzie słońca, liczonego wg kalendarza Polskiego. 
2. Amatorski połów ryb dozwolony jest na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek i linkę muchową, uzbrojoną w conajwyżej dwie sztuczne muszki, wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów lub pozbawionych zadziorów. 
3. Podczas wykonywania amatorskiego połowu należy bezwzględnie posiadać podbierak muchowy, wyposażony w siatkę bez węzłową oraz wypychacz lub szczypce do wyhaczania much 
4. Zabronione jest: obciążanie przyponu, nęcenie ryb, połów kuszą oraz połów ze sprzętu pływającego. 
5. Posiadacz zezwolenia rocznego lub dziennego nie nabiera uprawnień do zabierania ryb łososiowatych. 
6. Łowiący powinni zachować odległość od 50 m od innego wędkarza. 7.Na łowisku dozwolony jest połów wyłącznie metodą muchową. (sznur muchowy musi przechodzić przez przelotki i musi być wykorzystywany podczas rzutów, wszelkie metody żyłkowe, kule wodne, czy pałeczki tyrolskie są niedozwolone)zmiana 2008-03-07 
7. Zabranie się pozostawiania śmieci na terenie łowiska.

 

IV. Uprawnienia do zabierania ryb z łowiska. 
1. Limity ryb przeznaczonych do zabrania z łowiska określa druk zezwolenia.
2. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych lipieni. 
3. Z łowiska można zabrać  3 ryb niełososiowate  dziennie, których wymiary, okresy i limity nie mogą naruszać przepisów  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. Szczegółowe limity ryb do zabrania określa druk zezwolenie.
5. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, zapisując ich długość w cm, Wpisu bezwzględnie należy dokonać przed przystąpieniem do dalszego połowu, jeśli nie został wyczerpany limit dzienny połowu określony w zezwoleniu.
6. Po zabraniu dziennego limitu ryb, wędkarz zobowiązany jest bezzwłocznie zaprzestać połowu i zejść z wody. 

 

IV. Uprawnienia kontrolne i odpowiedzialność wędkującego: 
1.Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSRyb., strażników SSRyb., funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz upoważnionych przedstawicieli administratora łowiska. 
2. Na żądanie kontrolujących dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty oraz wnętrze samochodu, którym przybył na łowisko. 
3. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są uznane jako ryby wzięte z łowiska, . 
4. Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym utratę uprawnień do połowu oraz w wypadku wyrządzenia szkody uprawnionemu do rybactwa odszkodowania na jego rzecz. 
5.Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jak łowienie bez zezwolenia, i może spowodować zatrzymanie zezwolenia przez osoby uprawnione do kontroli bez odszkodowania.

 

V. Postanowienia końcowe: 

1.W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.) w raz z późniejszymi zmianami, a także Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Kodeks Cywilny. 
2.Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania, powiadamiając o tym na stronie internetowej www.malawisla1.pl. lub przez ogłoszenie na łowisku. 
3. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej łowiska www.malawisla1.pl i w życie wchodzą w 14 dni po ogłoszeniu.

*VI. nie dotyczy limitu wejść w przypadku zezwoleń rocznych na odcinki:
1. Rzeka Wisła - od ujścia potoku Malinka do pierwszego mostu drogowego poniżej ujścia Dobki
2. Rzeka Brennica – Od jazu w Brennej Bukowej do miejsca położonego 50 m powyżej ujścia do rzeki Wisły
Ilość dni w których uprawniony posiadacz zezwolenia rocznego na te odcinki może łowić wyniosi maksymalnie trzy dni w tygodniu.

Życzymy udanych połowów!

 

http://www.malawisla1.pl/informacje.gif|Mapa |gdzie kupić | regulamin łowisk górskich | regulamin łowiska nizinnego| o nas | opis |taimen

 |