baner.jpg (50301 bytes)

 

Zasady połowu ryb na rzece Wiśle Ujście potoku Malinka - jaz w Kiczycach.
Regulamin

Obwód "Mała Wisła 1" - "Cała muchowa Wisła"
I. Postanowienia ogólne:
1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki Wisły od ujścia potoku Malinka do jazu w Kiczycach łącznie z Brennicą od jazu w Brennej Bukowej do ujścia do Wisły.

II. Nabywanie uprawnień:
1. Uprawnienia do dokonania amatorskiego połowu i zatrzymania dozwolonej ilości złowionych ryb nabierają osoby, które wykupiły roczne lub dzienne zezwolenie imienne na w/w część obwodu oraz posiadają przy sobie "białą kartę wędkarską".
2. Ceny opłat według cennika.
3. W wypadku zezwoleń rocznych, każde wędkowanie musi być odnotowane w załączonym rejestrze połowów i należy to uczynić przed rozpoczęciem wędkowania.
5. Zezwolenie roczne uprawnia do połowów w okresie od 15 lutego do 30 września na rzece Wiśle od mostu drogowego poniżej ujścia Dobki do jazu w Kiczycach, na pozostałej części od 01.marca do 31 sierpnia
6. Obowiązuje zakaz łowienia na streamera w okresie od 1 września do 30 września.

III. Zasady połowu i ochrony ryb:
1.Amatorski połów ryb dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej od świtu do zmierzchu cywilnego liczonego wg kalendarza polskiego. (Świt (zmierzch) cywilny - Słońce znajduje się 6 stopni pod horyzontem. Dla człowieka pojawiają się oznaki końca (początku) nocy. Nie później niż 40 min przed/po wschodem/zachodzie słońca, liczonego wg kalendarza Polskiego.
2. Amatorski połów ryb dozwolony jest na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek i linkę muchową, uzbrojoną w co najwyżej dwie sztuczne muszki, wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów lub pozbawionych zadziorów.
3. Podczas wykonywania amatorskiego połowu należy bezwzględnie posiadać podbierak muchowy, wyposażony w siatkę bez węzłową oraz wypychacz lub szczypce do wyhaczania much
4. Zabronione jest: obciążanie przyponu, nęcenie ryb, połów kuszą oraz połów ze sprzętu pływającego.
5. Posiadacz zezwolenia rocznego lub dziennego nie nabiera uprawnień do zabierania ryb łososiowatych.
6. Łowiący powinni zachować odległość od 50 m od innego wędkarza. 7.Na łowisku dozwolony jest połów wyłącznie metodą muchową.
(sznur muchowy musi przechodzić przez przelotki i musi być wykorzystywany podczas rzutów, wszelkie metody żyłkowe, kule wodne, czy pałeczki tyrolskie są niedozwolone)zmiana 2008-03-07
8. Zabranie się pozostawiania śmieci na terenie łowiska. Dodano 2013-08-03

IV. Uprawnienia do zabierania ryb z łowiska.
1. Uprawnienia do zabierania ryb z łowiska nabierają osoby, które wykupiły roczną lub dzienne i zezwolenie na w/w części obwodu oraz w wypadku ryb łososiowatych wykupiły jednorazowe dodatkowe zezwolenie na zabranie z łowiska ryb łososiowatych.
2. Pozwolenie na zabranie ryb łososiowatych z łowiska obowiązuje tylko na dzień, na który zostało wykupione.
2. Ceny opłat dodatkowych według cennika w punktach sprzedaży.
3. Limit dzienny połowu ryb łososiowatych wynosi łącznie 2 sztuki w przedziale 27-35 cm
4. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych lipieni.
6. Wymiary i okresy ochronne pozostałych nie wymienionych gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.) wraz z póŸniejszymi zmianami.
8. Z łowiska można zabrać 5 ryb niełososiowatych dziennie.
9. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, zapisując ich długość w cm, Wpisu bezwzględnie należy dokonać przed przystąpieniem do dalszego połowu, jeśli nie został wyczerpany limit dzienny połowu określony w zezwoleniu.
10. Po zabraniu dziennego limitu ryb, wędkarz zobowiązany jest bezzwłocznie zaprzestać połowu i zejść z wody.

IV. Uprawnienia kontrolne i odpowiedzialność wędkującego:
1.Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSRyb., strażników SSRyb., funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz upoważnionych przedstawicieli administratora łowiska.
2. Na żądanie kontrolujących dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty oraz wnętrze samochodu, którym przybył na łowisko.
3. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są uznane jako ryby wzięte z łowiska, .
4. Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym utratę uprawnień do połowu oraz w wypadku wyrządzenia szkody uprawnionemu do rybactwa odszkodowania na jego rzecz, a wysokość odszkodowania ustali właściwy sąd cywilny.
5.Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jak łowienie bez zezwolenia, i może spowodować zatrzymanie zezwolenia przez osoby uprawnione do kontroli.

V. Postanowienia końcowe:
1.W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.) w raz z późniejszymi zmianami, a także Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Kodeks Cywilny.
2.Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania, powiadamiając o tym na stronie internetowej www.malawisla1.pl. lub przez ogłoszenie na łowisku.
3. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej łowiska www.malawisla1.pl i w życie wchodzą w 14 dni po ogłoszeniu.

Zasady połowu ryb na potoku Brennica od jazu w Brennej Bukowej do miejsca położonego 50 metrów powyżej ujścia do rzeki Wisły dla posiadaczy zezwoleń rocznych.

Regulamin

Obwód "Mała Wisła 1"

I. Postanowienia ogólne:
1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki Brennicy od jazu w Brennej Bukowej do miejsca 50 m powyżej ujścia do rzeki Wisły.

II. Nabycie Uprawnień:
1. Uprawnienia do dokonania amatorskiego połowu i zatrzymania dozwolonej ilości złowionych ryb nabierają osoby, które wykupiły roczne lub dzienne zezwolenie imienne na w/w część obwodu oraz posiadają przy sobie "białą kartę wędkarską".
2. Ceny opłat według cennika.
3. Każdy amatorski połów ryb musi być odnotowany w załączonym rejestrze połowów i należy to uczynić przed rozpoczęciem wędkowania.
4. Posiadacz zezwolenia rocznego jest uprawniony do maksymalnie trzech połowów w ciągu tygodnia.
5. Zezwolenie roczne uprawnia do połowów w okresie od 1 marca do 31 sierpnia

III. Zasady dokonywania amatorskiego połowu i ochrony ryb:
1.Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej od świtu do zmierzchu cywilnego liczonego wg kalendarza polskiego. (Œwit (zmierzch) cywilny - Słońce znajduje się 6 stopni pod horyzontem. Dla człowieka pojawiają się oznaki końca (początku) nocy. Nie póŸniej niż 40 min przed/po wschodem/zachodzie słońca, liczonego wg kalendarza Polskiego.
2. Połów ryb dozwolony jest na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek i linkę muchową, uzbrojoną w co najwyżej dwie sztuczne muszki, wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów lub pozbawionych zadziorów.
3. Podczas połowu należy bezwzględnie posiadać podbierak muchowy, wyposażony w siatkę bez węzłową o raz wypychacz lub szczypce do wyhaczania much.
4. Zabronione jest: obciążanie przyponu, nęcenie ryb, połów kuszą oraz połów ze sprzętu pływającego.
5 Dla osób posiadających zezwolenie roczne limit dzienny połowu ryb łososiowatych wynosi łącznie 2 sztuki w przedziale 27-35 cm nie więcej niż 4 sztuki w miesiącu.
6. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych lipieni.
7. Wymiary i okresy ochronne pozostałych nie wymienionych gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.) wraz z póŸniejszymi zmianami.
8. Z łowiska można zabrać 5 ryb niełososiowatych dziennie.
9. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, zapisując ich długość w cm, Wpisu bezwzględnie należy dokonać przed przystąpieniem do dalszego połowu, jeśli nie został wyczerpany limit dzienny połowu określony w zezwoleniu.
10. Po zabraniu dziennego limitu ryb, dokonujący amatorskiego połowu ryb zobowiązany jest bezzwłocznie zaprzestać połowu i zejść z wody.
11. Po zakończeni sezonu należy zwrócić wypełniony rejestr połowu.
12. Łowiący powinni zachować odległość od 50 m od innego wędarza.
13.Na łowisku dozwolony jest połów wyłącznie metodą muchową.
(sznur muchowy musi przechodzić przez przelotki i musi być wykorzystywany podczas rzutów, wszelkie metody żyłkowe, kule wodne, czy pałeczki tyrolskie są niedozwolone)2008-03-07
14. Dodatkowo uprawnienia do zabierania ryb łososiowatych nabierają osoby posiadające zezwolenie dzienne lub roczne (które przekroczyły limit wynikający z zezwolenia rocznego – 4 sztuki łososiowatych miesięcznie) a wykupiły dodatkowo zezwolenie na zabieranie ryb łososiowatych.  Zezwolenie to obowiązuje pod poniższymi warunkami:
a. Pozwolenie na zabranie ryb łososiowatych z łowiska obowiązuje tylko na dzień, na który zostało wykupione.
b. Ceny opłat dodatkowych według cennika.
c. Limit dzienny połowu ryb łososiowatych wynosi łącznie 2 sztuki w przedziale 27-35 cm
d. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych lipieni.
e. Wymiary i okresy ochronne pozostałych nie wymienionych gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.) wraz z póŸniejszymi zmianami.
f. Z łowiska można zabrać 5 ryb niełososiowatych dziennie.
g. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, zapisując ich długość w cm.
h. Po zabraniu dziennego limitu ryb, wędkarz zobowiązany jest bezzwłocznie zaprzestać połowu i zejść z wody.
15. Zabranie się pozostawiania śmieci na terenie łowiska. Dodano 2013-08-03

IV. Uprawnienia kontrolne i odpowiedzialność wędkującego:
1.Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSRyb., strażników SSRyb., funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz upoważnionych przedstawicieli administratora łowiska.
2. Na żądanie kontrolujących dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty oraz wnętrze samochodu, którym przybył na łowisko.
3. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są uznane jako ryby wzięte z łowiska, .
4. Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Œródlądowym utratę uprawnień do połowu oraz w wypadku wyrządzenia szkody uprawnionemu do rybactwa odszkodowania na jego rzecz, a wysokość odszkodowania ustali właściwy sąd cywilny.
5.Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jak łowienie bez zezwolenia, i może spowodować zatrzymanie zezwolenia przez osoby uprawnione do kontroli.

V. Postanowienia końcowe:
1.W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Œródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.) w raz z póŸniejszymi zmianami, a także Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Kodeks Cywilny.
2.Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania, powiadamiając o tym na stronie internetowej www.malawisla1.pl. lub przez ogłoszenie na łowisku.
3.Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej łowiska www.malawisla1.pl i w życie wchodzą w 14 dni po ogłoszeniu.


Zasady połowu ryb na rzece Wiśle od ujścia potoku Malinka do mostu drogowego poniżej ujścia Dobki (Ustroń Polana) dla posiadaczy zezwoleń rocznych.

Regulamin


Obwód "Mała Wisła 1"

I. Postanowienia ogólne:
1. Łowisko obejmuje odcinek Wisły od ujścia potoku Malinka do mostu drogowego poniżej ujścia Dobki (Ustroń Polana).

II. Nabycie Uprawnień:
1. Uprawnienia do dokonania amatorskiego połowu i zatrzymania dozwolonej ilości złowionych ryb nabierają osoby, które wykupiły roczne lub dzienne zezwolenie imienne na w/w część obwodu oraz posiadają przy sobie "białą kartę wędkarską".
2. Ceny opłat według cennika.
3. Każdy amatorski połów ryb musi być odnotowany w załączonym rejestrze połowów i należy to uczynić przed rozpoczęciem wędkowania.
4. Posiadacz zezwolenia rocznego jest uprawniony do maksymalnie trzech połowów w ciągu tygodnia.
5. Zezwolenie roczne uprawnia do połowów w okresie od 1 marca do 31 sierpnia

III. Zasady dokonywania amatorskiego połowu i ochrony ryb:
1.Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej od świtu do zmierzchu cywilnego liczonego wg kalendarza polskiego. (Œwit (zmierzch) cywilny - Słońce znajduje się 6 stopni pod horyzontem. Dla człowieka pojawiają się oznaki końca (początku) nocy. Nie póŸniej niż 40 min przed/po wschodem/zachodzie słońca, liczonego wg kalendarza Polskiego.
2. Połów ryb dozwolony jest na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek i linkę muchową, uzbrojoną w co najwyżej dwie sztuczne muszki, wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów lub pozbawionych zadziorów.
3. Podczas połowu należy bezwzględnie posiadać podbierak muchowy, wyposażony w siatkę bez węzłową o raz wypychacz lub szczypce do wyhaczania much.
4. Zabronione jest: obciążanie przyponu, nęcenie ryb, połów kuszą oraz połów ze sprzętu pływającego.
5 Dla osób posiadających zezwolenie roczne limit dzienny połowu ryb łososiowatych wynosi łącznie 2 sztuki w przedziale 27-35 cm nie więcej niż 4 sztuki w miesiącu.
6. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych lipieni.
7. Wymiary i okresy ochronne pozostałych nie wymienionych gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.) wraz z póŸniejszymi zmianami.
8. Z łowiska można zabrać 5 ryb niełososiowatych dziennie.
9. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, zapisując ich długość w cm, Wpisu bezwzględnie należy dokonać przed przystąpieniem do dalszego połowu, jeśli nie został wyczerpany limit dzienny połowu określony w zezwoleniu.
10. Po zabraniu dziennego limitu ryb, dokonujący amatorskiego połowu ryb zobowiązany jest bezzwłocznie zaprzestać połowu i zejść z wody.
11. Po zakończeni sezonu należy zwrócić wypełniony rejestr połowu.
12. Łowiący powinni zachować odległość od 50 m od innego wędarza.
13.Na łowisku dozwolony jest połów wyłącznie metodą muchową.
(sznur muchowy musi przechodzić przez przelotki i musi być wykorzystywany podczas rzutów, wszelkie metody żyłkowe, kule wodne, czy pałeczki tyrolskie są niedozwolone)2008-03-07
14. Dodatkowo uprawnienia do zabierania ryb łososiowatych nabierają osoby posiadające zezwolenie dzienne lub roczne (które przekroczyły limit wynikający z zezwolenia rocznego – 4 sztuki łososiowatych miesięcznie) a wykupiły dodatkowo zezwolenie na zabieranie ryb łososiowatych.  Zezwolenie to obowiązuje pod poniższymi warunkami:
a. Pozwolenie na zabranie ryb łososiowatych z łowiska obowiązuje tylko na dzień, na który zostało wykupione.
b. Ceny opłat dodatkowych według cennika.
c. Limit dzienny połowu ryb łososiowatych wynosi łącznie 2 sztuki w przedziale 27-35 cm
d. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych lipieni.
e. Wymiary i okresy ochronne pozostałych nie wymienionych gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.) wraz z póŸniejszymi zmianami.
f. Z łowiska można zabrać 5 ryb niełososiowatych dziennie.
g. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, zapisując ich długość w cm.
h. Po zabraniu dziennego limitu ryb, wędkarz zobowiązany jest bezzwłocznie zaprzestać połowu i zejść z wody.
15. Zabranie się pozostawiania śmieci na terenie łowiska. Dodano 2013-08-03

IV. Uprawnienia kontrolne i odpowiedzialność wędkującego:
1.Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSRyb., strażników SSRyb., funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz upoważnionych przedstawicieli administratora łowiska.
2. Na żądanie kontrolujących dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty oraz wnętrze samochodu, którym przybył na łowisko.
3. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są uznane jako ryby wzięte z łowiska, .
4. Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Œródlądowym utratę uprawnień do połowu oraz w wypadku wyrządzenia szkody uprawnionemu do rybactwa odszkodowania na jego rzecz, a wysokość odszkodowania ustali właściwy sąd cywilny.
5.Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jak łowienie bez zezwolenia, i może spowodować zatrzymanie zezwolenia przez osoby uprawnione do kontroli.

V. Postanowienia końcowe:
1.W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Œródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.) w raz z póŸniejszymi zmianami, a także Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Kodeks Cywilny.
2.Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania, powiadamiając o tym na stronie internetowej www.malawisla1.pl. lub przez ogłoszenie na łowisku.
3.Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej łowiska www.malawisla1.pl i w życie wchodzą w 14 dni po ogłoszeniu.


Zasady połowu ryb na rzece Wiśle od ujścia potoku Malinka do mostu drogowego poniżej ujścia Dobki (Ustroń Polana) dla posiadaczy zezwoleń rocznych.

 

_______________

 

 

Życzymy udanych połowów!

 

http://www.malawisla1.pl/informacje.gif|Mapa |gdzie kupić | regulamin łowisk górskich | regulamin łowiska nizinnego| o nas | opis |taimen

 |